0%
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

I Millist uuringut vajate? 

 

(See küsimus on kohustuslik)

Valige uuringu liik

Rahulolu uuringu eesmärk on mõista, kas töötajad on oma töö ja organisatsiooniga rahul ja kas neil on probleeme, mida saab lahendada. Teiseks on uuringu eesmärk aru saada, kui pühendunud on töötajad organisatsiooni eesmärkide täitmisele ja kas nad on motiveeritud. Uuring on väga vajalik töötajate kaasamiseks organisatsiooni arendamisel.
360 kraadi tagasiside uuringu eesmärk on anda põhjalikku tagasisidet, millised on töötaja tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Uuringu tulemusena saab hinnatav tagasisidet tööalaste kompetentside kohta korraga mitmest allikast: töötajat hindavad tema otsene juht, alluvad, kolleegid, töötaja ise, kliendid ja koostööpartnerid. Uuringut kasutatakse näiteks juhtide hindamisel ja arendamisel.
Koolitusvajaduse hindamise uuringuga hinnatakse töötajate pädevusi ehk teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Uuringu tulemusel selgub, milliste kompetentside osas on koolitusvajadus kriitilise tähtsusega tööülesannete efektiivseks täitmiseks ja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
(See küsimus on kohustuslik)

Valige uuringus osalejate arv

Osalejate arv
(See küsimus on kohustuslik)

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida

Põhipakett
 
 1. Vahetu juhtimine
 2. Koostöö ja meeskond
 3. Töö sisu
 4. Tasustamine ja soodustused
 5. Füüsiline töökeskkond
 6. Töökorraldus ja töökoormus
Laiendatud pakett
 
Põhipakett +
 1. Kommunikatsioon
 2. Üldjuhtimine
 3. Arengu- ja karjäärivõimalused
 4. Psühhosotsiaalne töökeskkond
 5. Ettevõtte kuvand
Vaba pakett Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet.

Vaba paketi teemad, mille kohta soovite arvamust küsida

5 esimest teemat uuringus on tasuta. Uuringu hind tõuseb viie teema kaupa.

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida

Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet oma töötajatelt (või klientidelt ja koostööpartneritelt).
5 esimest teemat uuringus on tasuta. Uuringu hind tõuseb viie teema kaupa.

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida

Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet oma töötajatelt.
2 esimest teemat uuringus on tasuta.

II Kuidas saab LevelLab abiks olla?

Tulemuste analüüs ja esitamine - Kirjeldav statistika

Küsitlustulemuste analüüsil kasutame kirjeldavat statistikat ning esitame tulemused põhitunnuste lõikes tabelite ja joonistena. Toome välja vastajate hinnangud teemade, üksikküsimuste, organisatsiooni struktuuriüksuste ja sotsiaaldemograafiliste tunnuste kaupa.
Visualiseerime tulemused (Tableau, Excel) ja lisame vajalikud tõlgendused. Eraldi toome välja vastajate kommentaarid. Koos aruandega esitame ülevaatlikud andmetabelid (Excel, SPSS). Kirjeldav statistika sisaldub uuringu hinnas.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: keskmised hinnangud teemade ja organisatsiooni allüksuste lõikes:

Tulemuste analüüs ja esitamine - Seoste analüüs

Lisaks kirjeldavale statistikale pakume seoste analüüsi, kus kasutame küsitlustulemuste analüüsil faktor- ja või regressioonanalüüsi. Toome välja seosed teemaplokkide ja vastajagruppide vahel, mis aitavad mõista rahulolu või rahulolematuse sügavamaid põhjuseid. Lisame tulemuste tõlgenduse ja ettepanekud.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: üksteist mõjutavad teemaplokid rahulolu hindamisel ja nendevahelised seosed.

Tulemuste analüüs ja esitamine - Trendianalüüs

Lisaks kirjeldavale statistikale ja seoste analüüsile pakume trendianalüüsi, kus kasutame kombineeritud analüüsimeetodeid (aritmeetilisi keskmisi, regressioonanalüüs). Tulemustes toome välja, kuidas vastajate hinnangud on muutunud eelmiste perioodidega võrreldes (näiteks rahulolu on tõusnud või langenud teemaplokkide lõikes). Lisame selgitused. Trendianalüüs eeldab varasemate perioodide andmete olemasolu, näiteks vähemalt ühte varem läbi viidud uuringut sarnase küsimustikuga.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: 2020 ja 2021 tulemuste võrdlus teemade lõikes keskmiste hinnangute alusel.

(See küsimus on kohustuslik)

Küsimustiku koostamine

Küsimustik, mida kasutame, sisaldab iga teema kohta 5-7 küsimust (teemad saab valida eelmises punktis). Vastajad saavad hinnanguid anda 5-palli skaalal (1 - ei nõustu üldse; 2 - pigem ei nõustu; 3 - nii ja naa; 4 - pigem nõustun; 5 - nõustun täielikult). Näide: Tulen alati rõõmsa meelega tööle. Iga teema lõpus on üks kommentaarilahter, kus vastaja saab avaldada vabalt arvamust. Ankeedi lõpus on küsimused sotsiaaldemograafiliste tunnuste kohta (sugu, vanus, staaž jt). Küsimustikku kooskõlastatakse vastavalt Kliendi vajadustele.
(See küsimus on kohustuslik)

Küsitluskeskkond

Küsitlus võib toimuda LevelLab'i või Tellija küsitluskeskkonnas. LevelLab'i küsitluskeskkond on Limesurvey baasil loodud veebiküsitlusteks sobiv platvorm, mis võimaldab läbi viia anonüümseid või isikustatud küsitlusi. Vastaja saab küsimustiku täitmise katkestada ja hiljem jätkata, salvestatakse ka osaliselt täidetud küsimustikud. Küsitletavate arv ei ole piiratud. Tagame andmete kogumise ja säilitamise turvalisuse ja vastavuse andmekaitse reeglitega.
Tellija keskkonnas toimuva küsitluse korral viib tellija andmekogumise ise läbi ja edastab meile kokkulepitud vormingus küsitlustulemuste faili. Kokkuleppel korraldame andmekogumist ka paberkandjal.

Kas soovite tulemuste suulist esitlust?

Teeme tulemustest kuni 2 tundi kestva esitluse ja vastame küsimustele. Esitlus võib toimuda nii veebis kui ka vahetu kohtumise vormis. Esitlusmaterjalid on varustatud graafikute ja joonistega.

Valige uuringu keel

Palun täpsustage uuringu läbiviimise, sh aruande ja esitluse keel

Millisel kujul soovite uuringu tulemusi?

Märkige kõik variandid, mis vormis soovite lõpptulemusi saada.

Lisainfo

III Uuringu ettevalmistamine

Kontaktandmed

Sisestage kontaktandmed. Peale tellimuse kinnitamist on teil broneerida veebikohtumise aeg Teamsis.

Uuringu indikatiivne maksumus

0