Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

I Millist uuringut vajate? 

Valige uuringu liik *

Töötajate rahulolu uuringu eesmärk on mõista, kas töötajad on oma töö ja organisatsiooniga rahul ja kas neil on probleeme, mida saab lahendada. Teiseks on uuringu eesmärk aru saada, kui pühendunud on töötajad organisatsiooni eesmärkide täitmisele ja kas nad on motiveeritud. Uuring on väga vajalik töötajate kaasamiseks organisatsiooni arendamisel.
Kliendirahulolu uuringu eesmärk on saada tagasisidet ettevõtte ja selle toodete/teenuste kohta. Tulemused aitavad läbi viia vajalikke muudatusi ja tugevdada konkurentsipositsiooni. Uuring annab väärtuslikku infot kliendi ootuste kohta, kuidas ettevõtet ja selle tooteid/ teenuseid tajutakse ja mis võivad olla rahulolematuse või konkurentide eelistamise põhjused.
360 kraadi tagasiside uuringu eesmärk on anda põhjalikku tagasisidet, millised on töötaja tugevused ja milliseid pädevusi oleks vaja arendada. Uuringu tulemusena saab hinnatav tagasisidet tööalaste kompetentside kohta korraga mitmest allikast: töötajat hindavad tema otsene juht, alluvad, kolleegid, töötaja ise, kliendid ja koostööpartnerid.
Koolitusvajaduse hindamise uuringuga hinnatakse töötajate pädevusi ehk teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Uuringu tulemusel selgub, milliste kompetentside osas on koolitusvajadus kriitilise tähtsusega tööülesannete efektiivseks täitmiseks ja organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
 

Valige uuringus osalejate arv *

kuni 99 100-249 250-999 üle 1000
Osalejate arv

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida *

Põhipakett
 
 1. Vahetu juhtimine
 2. Koostöö ja meeskond
 3. Töö sisu
 4. Tasustamine ja soodustused
 5. Füüsiline töökeskkond
 6. Töökorraldus ja töökoormus
Laiendatud pakett
 
Põhipakett +
 1. Kommunikatsioon
 2. Üldjuhtimine
 3. Arengu- ja karjäärivõimalused
 4. Psühhosotsiaalne töökeskkond
 5. Ettevõtte kuvand
Vaba pakett Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet.

Vaba paketi teemad, mille kohta soovite arvamust küsida *

6 esimest teemat uuringus on tasuta.

Kliendirahulolu uuringu teemad *

Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet oma klientidelt. 3 teemat uuringus on tasuta.

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida *

Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet oma töötajatelt (või klientidelt ja koostööpartneritelt).
5 teemat uuringus on tasuta. Uuringu hind tõuseb viie teema kaupa.

Valige teemad, mille kohta soovite arvamust küsida *

Valige teemad, mille kohta peate oluliseks saada tagasisidet oma töötajatelt.
Kaks teemat uuringus on tasuta.

II Kuidas saab LevelLab abiks olla?

Tulemuste analüüs ja esitamine - Kirjeldav statistika

Küsitlustulemuste analüüsil kasutame kirjeldavat statistikat ning esitame tulemused põhitunnuste lõikes tabelite ja joonistena. Toome välja vastajate hinnangud teemade, üksikküsimuste, organisatsiooni struktuuriüksuste ja sotsiaaldemograafiliste tunnuste kaupa.
Visualiseerime tulemused (Tableau, Excel) ja lisame vajalikud tõlgendused. Eraldi toome välja vastajate kommentaarid. Koos aruandega esitame ülevaatlikud andmetabelid (Excel, SPSS). Kirjeldav statistika sisaldub uuringu hinnas.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: keskmised hinnangud teemade ja organisatsiooni allüksuste lõikes:

Tulemuste analüüs ja esitamine - Seoste analüüs

Lisaks kirjeldavale statistikale pakume seoste analüüsi, kus kasutame küsitlustulemuste analüüsil faktor- ja või regressioonanalüüsi. Toome välja seosed teemaplokkide ja vastajagruppide vahel, mis aitavad mõista rahulolu või rahulolematuse sügavamaid põhjuseid. Lisame tulemuste tõlgenduse ja ettepanekud.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: üksteist mõjutavad teemaplokid rahulolu hindamisel ja nendevahelised seosed.

Tulemuste analüüs ja esitamine - Trendianalüüs

Lisaks kirjeldavale statistikale ja seoste analüüsile pakume trendianalüüsi, kus kasutame kombineeritud analüüsimeetodeid (aritmeetilisi keskmisi, regressioonanalüüs). Tulemustes toome välja, kuidas vastajate hinnangud on muutunud eelmiste perioodidega võrreldes (näiteks rahulolu on tõusnud või langenud teemaplokkide lõikes). Lisame selgitused. Trendianalüüs eeldab varasemate perioodide andmete olemasolu, näiteks vähemalt ühte varem läbi viidud uuringut sarnase küsimustikuga.

Näide rahulolu uuringu tulemuste esitamisest: 2017. kuni 2021. aasta tulemuste võrdlus teemade lõikes keskmiste hinnangute alusel.

Küsitluskeskkond *

LevelLab kasutab küsitluse läbiviimiseks Limesurvey baasil loodud veebiküsitluskeskkonda. LevelLabi platvorm võimaldab läbi viia nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusi. Vastajale saadetakse e-maili või SMS-i teel link, millelt avaneb veebis täidetav küsimustik. Vastaja saab küsimustiku täitmise katkestada ja hiljem jätkata, osaliselt täidetud küsimustikud salvestatakse. Küsitletavate arv ei ole piiratud. Tagame andmete kogumise ja säilitamise turvalisuse ja vastavuse andmekaitse reeglitega.
Tellija keskkonnas toimuva küsitluse korral viib Tellija andmekogumise ise läbi ja edastab LevelLabile kokkulepitud vormingus küsitlustulemuste faili.

Valige uuringu keel *

Palun täpsustage uuringu läbiviimise, sh aruande ja esitluse keel

Millisel kujul soovite uuringu tulemusi?

Tulemused esitame Teile järgnevalt:

 • kolme tööpäeva jooksul peale andmekogumise lõppu teeme teile kättesaadavaks ülevaatliku veebiraporti (sisaldub uuringu hinnas);
 • kahe nädala jooksul esitame põhjaliku süvaanalüüsi, selgitusi ja tõlgendusi sisaldava visualiseeritud lõppraporti Wordis (sisaldub uuringu hinnas).

Lisatasu eest on võimalik tellida esitlusmaterjal PowerPointis, standardtabelid ja joonised Excelis. Märkige variandid, mida soovite lisaks uuringu lõppraportile saada.

Kas soovite tulemuste suulist esitlust? *

Teeme tulemustest kuni 2 tundi kestva esitluse ja vastame küsimustele. Esitlus võib toimuda nii veebis kui ka vahetu kohtumise vormis. Esitlusmaterjalid on varustatud graafikute ja joonistega.

Lisainfo

III Uuringu ettevalmistamine

Kontaktandmed

Palun sisestage kontaktandmed. Tellimuse kinnitamise järel saate soovi korral broneerida veebikohtumise aja.

Uuringu indikatiivne maksumus

0

Uuringu indikatiivne maksumus

0